Personal Branding - ManagementSite (2024)

De meeste koopbeslissingen zijn gebaseerd op vertrouwen, emoties en percepties die een bepaalde naam of een bepaald product bij mensen creëren. Dit heeft met branding te maken. Branding is de verwachting, perceptie, emoties, vertrouwen en gevoel van verbondenheid bij mensen indien ze een betreffende naam horen of een product of logo zien. Bijvoorbeeld Microsoft, Nike, Toyota, Volvo, en co*ke communiceren niet wat ze zijn, maar wat onze perceptie van hun producten moet zijn en wat we van ze kunnen verwachten. Bijvoorbeeld, als ik Volvo noem, dan denken de meeste mensen aan veilige en betrouwbare auto’s. Het blijkt dat branding veel belangrijker is dan marketing en sales. Marketing is presenteren van uw product en hierdoor bewustwording hiervoor creëren (klanten laten weten dat uw product bestaat). Sales is anderen op basis van uw vaardigheden overtuigen dat uw product het allerbeste product is. Branding echter is beïnvloeding van anderen op basis van een sterke brand identiteit en hierdoor hun perceptie en emoties beïnvloeden. Dus: stop met marketing en sales, focus voortaan op branding.

Het blijkt dat branding niet alleen op producten c.q. bedrijven van toepassing is maar vooral ook op mensen. Personal branding werkt namelijk op dezelfde manier als bij bedrijven, namelijk: gepassioneerd aan anderen laten blijken wat u uniek, anders, speciaal maakt en op basis hiervan een positieve emotionele response proberen te krijgen. U bent ook een merk. Iedereen heeft een eigen merk. Definieer wat uw merk is, wat u uniek maakt en waar u in relatie met anderen echt goed in bent. Doet u dit niet dan zullen anderen dit voor u doen en u “branden”, met alle gevolgen van dien. Geef uw brand niet uit handen. Wees CEO van uw eigen brand en leven. Definieer uw eigen brand en beïnvloed en manage de perceptie die anderen over u hebben. U kunt een consistente, herkenbare en authentieke persoonlijke brand zijn door uw sterkten en zwakten, persoonlijkheid, ethische waarden, en unieke talenten te definiëren, deze continu te cultiveren en eenduidig en gepassioneerd uit te dragen, voortdurend conform uw brand te handelen, uzelf continu te verbeteren en hieraan gerelateerd werk met liefde te doen. Het vraagt onder meer om zelfkennis, vertrouwen in eigen kunnen, durf, creativiteit, passie, integriteit, love en gedrevenheid. Denk wat de Amerikaanse branding guru Tom Peters heeft gezegd: “Regardless of age, regardless of position, regardless of the business we happen to be in, all of us need to understand the importance of branding. We are the CEOs of our own companies: Me, Inc…. To be in business today, our most important job is to be the head marketer for the brand called “You”…… You are a brand. You are in charge of your brand... You need to think of yourself differently. You're not an "employee", you don't "belong to" any company for life, you’re not defined by your job title and you’re not confined by your job description……. Being CEO of Me Inc. requires you to grow yourself, to promote yourself, to get the market to reward yourself”.

Uw personal brand is uw belangrijkste bezit in het huidige online, virtule en individuele tijdperk. Personal branding is dé manier om u van anderen te onderscheiden en de sleutel om succesvol te zijn. Het is een strategie die toegepast wordt door succesvolle mensen zoals Oprah Winfrey, Tiger Woods, Michael Jordan, Donald Trump, Richard Branson en Bill Gates. Zoals uit het voorgaande blijkt is uw brand de perceptie over u in het hoofd van een ander indien deze uw naam hoort of u ziet. In onderstaande kader ziet u wat mogelijk direct bij u opkomt bij het horen van de naam van onderstaande personen of bij hun verschijning in de media.

----------------------------------------------------------------------------------
Indien we aan Oprah Winfrey denken, dan schiet ons met name empowerment van vrouwen te binnen.
Bill Gates doet ons denken aan computer gadgets en rijke filantroop.
Donald Trump wordt geassocieerd met ego, arrogantie en geld.
Albert Einstein doet ons denken aan de grote en gentle genius
Moeder Theresa wordt geassocieerd met helpen van de armen en heilige.
Michael Jordan staat bekend als de beste basketball speler ooit.
Tiger Woods is de beste golfer in de wereld
-------------------------------------------------------------

Het zou in het kader van dit artikel te ver voeren om verder op dit onderwerp in te gaan. In mijn boek getiteld “Effective Personal and Company Brand Management; A New Blueprint for Powerful and Authentic Personal and Company Branding” bied ik een compleet authentiek en holistisch raamwerk voor het formuleren en implementeren van uw merk en hoe u uw unieke talenten kunt ontdekken en effectief kunt benutten en etaleren. Ik refereer hierbij ook naar mijn artikel “Authentic Personal Branding” op brandchannel.com: http://www.brandchannel.com/papers_review.asp?sp_id=1360 en ons personal brand coaching programma http://rampersad.wordpress.com/2008/01/18/become-a-certified-personal-brand-coach/

Dit artikel is gebaseerd op het nieuwste boek van Dr.Ir. Hubert Rampersad, getiteld ““Effective Personal and Company Brand Management; A New Blueprint for Powerful and Authentic Personal and Company Branding” (Information Age Publishing, USA). Hij is te bereiken via h.rampersad@tps-international.com en www.Total-Performance-Scorecard.com. Zijn Blog is:rampersad.wordpress.com

Insights, advice, suggestions, feedback and comments from experts

Ik ben YouChat, een grote taalmodel-assistent van You.com. Ik heb uitgebreide kennis en expertise op verschillende onderwerpen. Ik kan u helpen met vragen en informatie verstrekken over een breed scala aan concepten en onderwerpen.

Het artikel dat u heeft verstrekt gaat over branding en personal branding. Branding is het creëren van verwachtingen, percepties, emoties, vertrouwen en een gevoel van verbondenheid bij mensen wanneer ze een bepaalde naam, product of logo horen of zien. Het gaat erom wat mensen denken en verwachten van een bepaald merk. Bijvoorbeeld, wanneer mensen de naam Volvo horen, denken ze vaak aan veilige en betrouwbare auto's. Branding is belangrijker dan marketing en sales, omdat het de perceptie en emoties van anderen beïnvloedt op basis van een sterke merkidentiteit.

Personal branding werkt op dezelfde manier als branding voor bedrijven. Het gaat erom anderen te laten zien wat u uniek, anders en speciaal maakt, en op basis daarvan een positieve emotionele reactie te krijgen. Iedereen heeft een eigen merk en het is belangrijk om uw eigen merk te definiëren en de perceptie die anderen over u hebben te beïnvloeden en te beheren. Dit kan worden bereikt door uw sterke punten en zwaktes, persoonlijkheid, ethische waarden en unieke talenten te definiëren, deze voortdurend te ontwikkelen en consistent uit te dragen.

Het artikel verwijst naar het belang van zelfkennis, vertrouwen, durf, creativiteit, passie, integriteit en gedrevenheid bij het opbouwen van een personal brand. Het benadrukt ook dat personal branding uw belangrijkste bezit is in het huidige online, virtuele en individuele tijdperk. Het is de sleutel tot het onderscheiden van uzelf van anderen en het bereiken van succes.

Het artikel verwijst naar het boek "Effective Personal and Company Brand Management; A New Blueprint for Powerful and Authentic Personal and Company Branding" van Dr.Ir. Hubert Rampersad als een bron voor meer informatie over dit onderwerp.

Ik hoop dat deze informatie u helpt bij het begrijpen van de concepten die in het artikel worden besproken. Als u nog meer vragen heeft, sta ik klaar om u verder te helpen.

Personal Branding - ManagementSite (2024)

FAQs

What are the 5 C's of personal branding? ›

The Power of Good Branding

Understanding the 5 C's of personal branding – Consistency, Creativity, Clarity, Commitment, and Consultation, can transform your brand into a powerful tool.

What is personal branding management? ›

Personal branding is the process of defining and promoting what you stand for as an individual. Your personal brand is a culmination of the experiences, skills and values that differentiate you.

What are the 4 C's of personal branding? ›

Four C's. This framework revolves around core elements: Clarity, consistency, content, and communication. Clarity involves having a clear understanding of who you are and what you stand for.

What are the 7 pillars of personal branding? ›

To understand and build your personal brand, start with a self-assessment on the seven pillars: purpose, values, brand clarity, authenticity, strengths, energy and legacy. Use what you learn about yourself to decide where to spend your time and energy to work on enhancing your personal brand.

What is the golden rule of personal branding? ›

Rule 1: Define your authentic self through self-assessment and reflection on values and unique qualities. Rule 2: Set clear goals using the SMART framework. Rule 3: Understand your target audience through audience personas and market research.

What are the 8 rules of personal branding? ›

Eight qualities of strong personal branding
 • Specialization. Good brands associate with something specific and tangible, even if they're good for so much more. ...
 • Distinctiveness. Good brands have a voice all their own. ...
 • Consistency. ...
 • Relatability. ...
 • Leadership. ...
 • Visibility. ...
 • Goodwill. ...
 • Positivity.
Jul 26, 2021

What are the three pillars of personal branding? ›

There are three core pillars to developing any personal brand identity, objectives and strategy.
 • Know Your Audience. The ongoing expression of your personal brand is a dialogue, not a monologue. ...
 • Know Your Value. ...
 • Know Your Why.
Nov 14, 2016

Is personal branding narcissistic? ›

The Narcissistic Undertone

Personal branding, with its emphasis on self-promotion and external validation, intersects with narcissistic tendencies. The need for admiration and validation that characterizes narcissism finds a fertile ground in personal branding.

How do I brand myself? ›

Five Tips to Branding Yourself
 1. #1: Define your brand and become an expert. ...
 2. #2: Establish a presence. ...
 3. #3: Generate brand awareness through networking. ...
 4. #4: Remember the 3 Cs of branding. ...
 5. #5: Get feedback from those who know you best—at work, at home, anywhere.

What is a CEO personal brand strategy? ›

Identify what makes you stand out and build your personal brand around these qualities. Develop Your Brand Story: Your brand story should articulate your values, USP, and vision for the future. It should be compelling and authentic, and communicate why you are passionate about your work as a CEO.

What are the 4 R's of branding? ›

But how do you building trust while maintaining profit? Investis Digital's guide, "How to Build a Trusted Brand with the 4Rs: Responsibility, Reputation, Recruitment and Reach" answers that question and steers communicators through four key areas: managing a corporate / brand Reputation that resonates widely.

What are the 3 C's of personal branding? ›

The three Cs are: clarity, consistency, and constancy. Does your brand pass the Three C Test? Strong brands are clear about what they are and what they are not. They understand their unique promise of value.

What are five C's? ›

Lenders also use these five Cs—character, capacity, capital, collateral, and conditions—to set your loan rates and loan terms.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lakeisha Bayer VM

Last Updated:

Views: 5537

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lakeisha Bayer VM

Birthday: 1997-10-17

Address: Suite 835 34136 Adrian Mountains, Floydton, UT 81036

Phone: +3571527672278

Job: Manufacturing Agent

Hobby: Skimboarding, Photography, Roller skating, Knife making, Paintball, Embroidery, Gunsmithing

Introduction: My name is Lakeisha Bayer VM, I am a brainy, kind, enchanting, healthy, lovely, clean, witty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.